TEMİZ ENERJİ ÜRETİYORUZ

Kişisel Verilerin Korunması

Ege Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Ege Tarımsal Enerji” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na [KVKK veya “Kanun”] uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Ege Tarımsal Enerji tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Ege Tarımsal Enerji ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, Ege Tarımsal Enerji iletişim formları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Ege Tarımsal Enerji yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

- Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,

- Gerekli durumlarda resmi mercilerle, kamu kurumlarıyla,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

- Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Ege Tarımsal Enerji’ye başvurarak;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Bu kapsamda iletilen talepler Ege Tarımsal Enerji tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, web sitemizden iletişim formu vasıtası ile iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

DEĞERLER

İnsan Odaklılık: Ulaşılan başarının insan odaklı yaklaşımdan geldiğini bilerek, merkeze her zaman insan faktörünü koyarız.

Çevreye saygı: Doğayla mücadele etmeden, doğa ile uyum içinde hareket etmek gerektiğini biliriz. Doğanin bize sunduğu kaynaklara saygı duyarak, sürdürülebilir bir çevre anlayışı doğrultusunda yol alırız.

Etik Anlayış: Her adımda etik davranmayı zorunluluk olarak görürüz. Doğruluk, saygı, güven, dürüstlük, sorumluluk öncellikli ilkelerimizdir.

Kararlılık: Yeniliklere açık olmakla birlikte, sahip olduğumuz değerlerde ve nihai amacımızda kararlılık gösteririz.